Undheim barnehage
Undheim barnehage

Undheim barnehage

Undheim barnehage,
Sælandsvn. 21
4342 Undheim
 
tlf  930 45 787

Undheim barnehage,
Sælandsvn. 21
4342 Undheim
 
tlf  51 48 45 81
 
Styrar:            Rut Moi Lunde
 
Tal på tilsette:   16, fordelt på 11,5 årsverk
 
Opningstid:       07.00 - 16.30
 
Opphaldstid:      inntil 9 t i veka, 2, 3, 4 eller 5 dagar
 
Presentasjon av barnehagen:
Barnehagen starta i 1987, og har i dag 48 plassar fordelt på 1 småbarnsavd med 12 plassar, og 2 store avd med plass til 18 barn pr avd.
Vi flytta inn i ny flott barnehage 6.april i år! I tillegg til nye fine lokal inne og fin ny leikeplass ute, disponerer vi eit herleg friområdet rett utanfor gjerdet vårt !
Vi ligg like ved den nye idrettshallen og skulen.
Time kyrkjelege fellesråd eig og driv barnehagen. Vi er med i samordna opptak organisert av Oppvekstetaten i kommunen.
 
Visjonar og mål:
Barnehagen er ein trygg og utviklande plass for barn, foreldre og tilsette!
Vår kvardag er prega av: Trivsel - omtanke - respekt for kvarandre!
Omsorg, fellesskap, leik og læring står i sentrum!
 
Barna:
Barna er inndelt i faste små grupper, og er med på mange ulike aktivitetar inne/ute.
Kvart barn har sin primærkontakt, og har medverknad i sin kvardag.
 
Foreldra:
Foreldra er vår viktigaste samarbeispartnar. Vi har eit felles ansvar for trivsel og utvikling til kvart barn. Vi har open og god kontakt og dialog ved levering/henting,
dei har medverknad på kvardagen, organsiseringa og planarbeidet i barnehagen.
 
Personalet:
Vi har nå 16 tilsette i ulike stillingar. Vi har eit stabilt personal, med eit mangfald av
gode kvalitetar. Vi har god kompetanse på barn, er tydelege, varme og engasjerte!


Del denne artikkel på e-post